Rink

Hockey U18 Prep Gars

Multiples dates

28 août 2020 de 8h15 à 9h25
28 août 2020 de 08h15 à 09h25
31 août 2020 de 08h15 à 09h25
1 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
2 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
3 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
4 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
9 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
11 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
14 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
16 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
17 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
18 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
22 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
23 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
25 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
28 septembre 2020 de 09h35 à 10h45
29 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
1 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
2 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
6 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
7 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
8 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
9 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
13 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
14 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
15 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
16 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
19 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
20 octobre 2020 de 09h35 à 10h45
21 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
22 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
23 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
26 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
27 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
28 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
29 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
30 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
2 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
3 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
4 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
5 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
5 novembre 2020 de 16h05 à 18h25
9 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
11 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
12 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
13 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
16 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
16 novembre 2020 de 17h30 à 18h30
17 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
18 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
19 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 novembre 2020 de 17h30 à 18h40
25 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
26 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
27 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 novembre 2020 de 16h05 à 17h15
1 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
2 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
3 décembre 2020 de 09h40 à 10h50
3 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
4 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
7 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
9 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
11 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
14 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
16 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
19 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
19 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
20 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
21 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
21 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
22 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
25 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
26 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
26 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
27 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
28 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
28 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
29 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
1 février 2021 de 08h15 à 09h25
1 février 2021 de 17h30 à 18h40
2 février 2021 de 09h40 à 10h50
3 février 2021 de 08h15 à 09h25
3 février 2021 de 17h30 à 18h40
4 février 2021 de 08h15 à 09h25
5 février 2021 de 08h15 à 09h25
8 février 2021 de 08h15 à 09h25
8 février 2021 de 17h30 à 18h40
9 février 2021 de 08h15 à 09h25
10 février 2021 de 08h15 à 09h25
10 février 2021 de 17h30 à 18h40
11 février 2021 de 08h15 à 09h25
15 février 2021 de 08h15 à 09h25
15 février 2021 de 17h30 à 18h40
16 février 2021 de 10h00 à 11h10
17 février 2021 de 09h40 à 10h50
17 février 2021 de 17h30 à 18h40
18 février 2021 de 08h15 à 09h25
19 février 2021 de 08h15 à 09h25
22 février 2021 de 08h15 à 09h25
22 février 2021 de 17h30 à 18h40
23 février 2021 de 08h15 à 09h25
24 février 2021 de 08h15 à 09h25
25 février 2021 de 08h15 à 09h25
25 février 2021 de 13h20 à 14h30
8 mars 2021 de 08h15 à 09h25
8 mars 2021 de 17h30 à 18h40
9 mars 2021 de 08h15 à 09h25
10 mars 2021 de 09h40 à 10h50
11 mars 2021 de 08h15 à 09h25
11 mars 2021 de 17h30 à 18h40
12 mars 2021 de 08h15 à 09h25
15 mars 2021 de 08h15 à 09h25
15 mars 2021 de 17h30 à 18h40
16 mars 2021 de 08h15 à 09h25
17 mars 2021 de 08h15 à 09h25
18 mars 2021 de 08h15 à 09h25
18 mars 2021 de 17h30 à 18h40
19 mars 2021 de 08h15 à 09h25
23 mars 2021 de 08h15 à 09h25
24 mars 2021 de 09h40 à 10h50
25 mars 2021 de 08h15 à 09h25
25 mars 2021 de 17h30 à 18h40
26 mars 2021 de 08h15 à 09h25
29 mars 2021 de 08h15 à 09h25
30 mars 2021 de 08h15 à 09h25
31 mars 2021 de 08h15 à 09h25
31 mars 2021 de 17h30 à 18h40
1 avril 2021 de 08h15 à 09h25
12 avril 2021 de 08h15 à 09h25
13 avril 2021 de 08h15 à 09h25
14 avril 2021 de 08h15 à 09h25
15 avril 2021 de 08h15 à 09h25
15 avril 2021 de 17h30 à 18h40
16 avril 2021 de 08h15 à 09h25
19 avril 2021 de 08h15 à 09h25
20 avril 2021 de 08h15 à 09h25
21 avril 2021 de 08h15 à 09h25
22 avril 2021 de 08h15 à 09h25
22 avril 2021 de 17h30 à 18h40
23 avril 2021 de 08h15 à 09h25
26 avril 2021 de 08h15 à 09h25
10 mai 2021 de 08h15 à 09h25
11 mai 2021 de 08h15 à 09h25
12 mai 2021 de 08h15 à 09h25
14 mai 2021 de 08h15 à 09h25
17 mai 2021 de 08h15 à 09h25
18 mai 2021 de 08h15 à 09h25
25 mai 2021 de 08h15 à 09h25
26 mai 2021 de 08h15 à 09h25
27 mai 2021 de 08h15 à 09h25
28 mai 2021 de 08h15 à 09h25

Type

Entraînement

Lieu

Aréna
Afficher

Sortie de classe

Hockey U18 Prep Gars
28 août 2020 de 8h15 à 9h25
28 août 2020 de 08h15 à 09h25
31 août 2020 de 08h15 à 09h25
1 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
2 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
3 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
4 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
9 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
11 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
14 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
16 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
17 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
18 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
22 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
23 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
25 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
28 septembre 2020 de 09h35 à 10h45
29 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 septembre 2020 de 08h15 à 09h25
1 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
2 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
6 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
7 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
8 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
9 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
13 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
14 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
15 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
16 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
19 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
20 octobre 2020 de 09h35 à 10h45
21 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
22 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
23 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
26 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
27 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
28 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
29 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
30 octobre 2020 de 08h15 à 09h25
2 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
3 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
4 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
5 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
5 novembre 2020 de 16h05 à 18h25
9 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
11 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
12 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
13 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
16 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
16 novembre 2020 de 17h30 à 18h30
17 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
18 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
19 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
24 novembre 2020 de 17h30 à 18h40
25 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
26 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
27 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
30 novembre 2020 de 16h05 à 17h15
1 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
2 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
3 décembre 2020 de 09h40 à 10h50
3 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
4 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
7 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
8 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
9 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
10 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
11 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
14 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
15 décembre 2020 de 17h30 à 18h40
16 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
19 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
19 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
20 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
21 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
21 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
22 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
25 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
26 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
26 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
27 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
28 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
28 janvier 2021 de 17h30 à 18h40
29 janvier 2021 de 08h15 à 09h25
1 février 2021 de 08h15 à 09h25
1 février 2021 de 17h30 à 18h40
2 février 2021 de 09h40 à 10h50
3 février 2021 de 08h15 à 09h25
3 février 2021 de 17h30 à 18h40
4 février 2021 de 08h15 à 09h25
5 février 2021 de 08h15 à 09h25
8 février 2021 de 08h15 à 09h25
8 février 2021 de 17h30 à 18h40
9 février 2021 de 08h15 à 09h25
10 février 2021 de 08h15 à 09h25
10 février 2021 de 17h30 à 18h40
11 février 2021 de 08h15 à 09h25
15 février 2021 de 08h15 à 09h25
15 février 2021 de 17h30 à 18h40
16 février 2021 de 10h00 à 11h10
17 février 2021 de 09h40 à 10h50
17 février 2021 de 17h30 à 18h40
18 février 2021 de 08h15 à 09h25
19 février 2021 de 08h15 à 09h25
22 février 2021 de 08h15 à 09h25
22 février 2021 de 17h30 à 18h40
23 février 2021 de 08h15 à 09h25
24 février 2021 de 08h15 à 09h25
25 février 2021 de 08h15 à 09h25
25 février 2021 de 13h20 à 14h30
8 mars 2021 de 08h15 à 09h25
8 mars 2021 de 17h30 à 18h40
9 mars 2021 de 08h15 à 09h25
10 mars 2021 de 09h40 à 10h50
11 mars 2021 de 08h15 à 09h25
11 mars 2021 de 17h30 à 18h40
12 mars 2021 de 08h15 à 09h25
15 mars 2021 de 08h15 à 09h25
15 mars 2021 de 17h30 à 18h40
16 mars 2021 de 08h15 à 09h25
17 mars 2021 de 08h15 à 09h25
18 mars 2021 de 08h15 à 09h25
18 mars 2021 de 17h30 à 18h40
19 mars 2021 de 08h15 à 09h25
23 mars 2021 de 08h15 à 09h25
24 mars 2021 de 09h40 à 10h50
25 mars 2021 de 08h15 à 09h25
25 mars 2021 de 17h30 à 18h40
26 mars 2021 de 08h15 à 09h25
29 mars 2021 de 08h15 à 09h25
30 mars 2021 de 08h15 à 09h25
31 mars 2021 de 08h15 à 09h25
31 mars 2021 de 17h30 à 18h40
1 avril 2021 de 08h15 à 09h25
12 avril 2021 de 08h15 à 09h25
13 avril 2021 de 08h15 à 09h25
14 avril 2021 de 08h15 à 09h25
15 avril 2021 de 08h15 à 09h25
15 avril 2021 de 17h30 à 18h40
16 avril 2021 de 08h15 à 09h25
19 avril 2021 de 08h15 à 09h25
20 avril 2021 de 08h15 à 09h25
21 avril 2021 de 08h15 à 09h25
22 avril 2021 de 08h15 à 09h25
22 avril 2021 de 17h30 à 18h40
23 avril 2021 de 08h15 à 09h25
26 avril 2021 de 08h15 à 09h25
10 mai 2021 de 08h15 à 09h25
11 mai 2021 de 08h15 à 09h25
12 mai 2021 de 08h15 à 09h25
14 mai 2021 de 08h15 à 09h25
17 mai 2021 de 08h15 à 09h25
18 mai 2021 de 08h15 à 09h25
25 mai 2021 de 08h15 à 09h25
26 mai 2021 de 08h15 à 09h25
27 mai 2021 de 08h15 à 09h25
28 mai 2021 de 08h15 à 09h25
Nom
Gr
Demi-pension
Ethan Albert*
610
Matt Burns*
610
Rafaël Cloutier
410
Kristian Coombs*
610
Lucas Da Silva Gonçalves*
510
Edward John Ecker**
610
Matteo Francischelli
610
Samuel Fréchette
510
Santiago Gosselin
610
Andrew Heath**
510
Thomas Hudon*
510
Simon Kobylecki
510
Zakary Lapierre*
410
Loik Leduc
510
William Lefebvre**
510
Gavin Mac McLenaghan**
610
Alexis Méthot*
510
Bradley Mills
610
Michael Morello
610
Laurent Morin*
510
Merlin Offman*
510
Marc-Antoine Riopel*
510
Alexander Roy*
610
Umberto Verdone
610
Entraineurs
Titre
William Doherty
Responsable hockey Prep Gars
Brendan Peacock
Assistant-entraineur U18 Prep
Serge Belliveau
Intervenant hockey
Philippe Dion
Préparateur physique

Maxime Bérubé

Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@collegebourget.qc.ca